Súťaž – Športová hala Slávia Trnava

Miesto stavby: Trnava
Veľkosť pozemku: 10 142m2
Zastavaná plocha: 6538m2
Kolektív: Ing. Arch. Peter Hanzlíček, Ing. Arch. Lukáš Šíp PhD., Ing. Lukáš Kopiar

 

Zadanie súťaže sme poňali ako vytvorenie chrámu športu v meste Trnava keďže v meste sa nenachádza budova určená výlučne pre šport. Objekt mal slúžiť k organizácii množstva rôznych druhov športových podujatí a mal vytvoriť podmienky pre stánok športu 21. storočia kde by sa mohli konať Európske medzinárodné podujatia pre hádzanú, basketbal, futsal, volejbal, florbal, jednu univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu pre bojové športy a gymnastiku, posilňovne, rozcvičovne, administratíva a zázemie (šatne, hygienické zariadenia, skladové priestory). Hlavná hala má byť využiteľná nielen pre účely športu, ale ja na koncerty a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Jej súčasťou musia byť aj VIP priestory, priestory pre televízne prenosy. Zázemie musí mať aj priestory na poskytovanie občerstvenia.

Koncept riešenia dispozičných prevádzok rešpektoval všetky horeuvedené požiadavky a snažil sa o nekrižovanie jednotlivých funkčných celkov. Športová hala týchto rozmerov a obsahu si zaslúži byť majestátom v centre mesta čomu bolo podriadené riešenie fasády s betónovými oblúkmi na celú výšku haly ktoré tvoria vonkajší predsadený plášť budovy a reflektujú na blízke historické mestské opevnenie. Hala má pri hlavnom vstupe od historického centra odľahčený roh a rozptylový priestor tvoriaci predpolie haly a reprezentatívny vstup. Ďalším podstatným detailom pre uvoľnenie a vyčistenie priestoru pred halou bolo správne vyriešenie a usmernenie dopravy, ktorá zahŕňa parkovanie, dopravu športovcov, dočasné státie pre autobusy a zásobovanie.

Výsledkom mala byť reprezentatívna športová hala pre širokú spádovú oblasť, ktorá by sa stala centrom športu a výchovy športovej mládeže v meste Trnava s doplnkovou funkciou pre konanie kultúrnych podujatí.