Sídlo spoločnosti L.A.D.plus

Miesto stavby: Trnava
Zastavaná plocha: 792,5+279,0m2
Úžitková plocha: 687,9+126,7+437,6m2
Projekt: 2019
Autor: Ing. arch. Peter Hanzlíček
Spoluautor: Ing. Lukáš Kopiar

 

Požiadavkou klienta bolo navrhnúť rozšírenie – dostavbu, existujúceho firemného sídla, ktoré už z viacerých dôvodov nevyhovovalo nárokom rozvíjajúcej sa spoločnosti.

Filozofia návrhu vychádza z firemného sloganu „strechy, drevo“, ktorý výstižne reprezentuje gro záujmu spoločnosti, a ktorý sa stal jeho „leitmotívom“. Chceli sme dosiahnuť aby návštevník nachádzajúci sa, či už pred, alebo vnútri objektu, bol spätý s touto myšlienkou. To dalo za vznik atypickému riešeniu strešnej krajiny pozostávajúcej z kompozície svetlíkov a celkového materiálového riešenia.

Hmotovú skladbu tvoria dva objekty, pôvodný dom a novostavba, ktoré sú funkčne prepojené transparentným „krčkom“. Jednoduché odčlenenie nám umožnilo navrhnúť nový dom bez toho aby sme sa museli pri stvárnení prispôsobovať pôvodnému domu, ktorý vznikol v inom období a za iných podmienok. Hmotovému členeniu zodpovedá aj funkčné. Nový objekt bude slúžiť v prvom rade na reprezentatívne účely – pre návštevníkov, príslušnú administratívu a vedenie. V pôvodnom objekte je situované zázemie, administratíva a novovzniknuté školiace stredisko.

Novonavrhovaný objekt je dvojpodlažný, s veľkorysým predpolím hlavného vstupu na južnej strane, akcentovaným jedným z pätice už spomínaných svetlíkov. Hlavným vchodom sa dostáva návštevník do vstupnej haly, ktorá je prestropená druhým svetlíkom, odkiaľ má možnosť pozorovať firemný areál cez transparentnú fasádu pred sebou, alebo prejsť na východ k rokovacím častiam akcentovaným ďalším svetlíkom. Na západ od vstupu pokračuje reprezentačný priestor schodiskom, ktorým sa priamo cez ďalší svetlík dá dostať na strešnú terasu so zelenou strechou a strešnou krajinou svetlíkov. Celý reprezentačný priestor prízemia je ukončený informačno-predajným pultom akcentovaný posledným, piatym svetlíkom. Kubus na druhom nadzemnom podlaží prináleží vedeniu, to je umiestnené v ťažisku celej dispozície a priamo funkčne prepojené so starým aj novým domom.

Materiálové riešenie fasády a strešných plášťov je navrhované z ponúkaného sortimentu. Všetky konštrukcie sú uvažované ako priznané, aby sa čo v najväčšej miere odprezentoval záber spoločnosti.